Положення про фінансове управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                           Рішення  Ніжинської  міської ради Чернігівської  області

                                                     від «07» грудня 2022 року № 10-26/2022 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансове управління Ніжинської міської ради

Чернігівської області (ідентифікаційний код

в ЄДРПОУ 02318427) (нова редакція)

I. Загальні положення

 

1. Фiнансове управлiння Ніжинської міської ради Чернігівської області    (далі – Управління) є виконавчим органом Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі – міська рада), утворюється міською радою та забезпечує виконання покладених на нього завдань в межах Ніжинської міської територіальної громади  у Ніжинському районі у Чернігівській області.

2. Управління є підконтрольним і підзвітним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень -  Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

3. Управлiння у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  Бюджетним кодексом України, указами  Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства фінансів України, іншими нормативними актами України, розпорядженнями голови Чернігівської облдержадміністрації, наказами директора Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації,  Чернігівської військової адміністрації (в умовах воєнного стану), рішеннями  Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

4. До складу Управління входять структурні підрозділи:

  • - бюджетний відділ,
  • - відділ доходів бюджету,
  • - відділ фінансування підприємств комунальної власності та видатків розвитку,
  • - відділ бухгалтерського обліку та звітності.

 

II. Основні  завдання і функції Управління

 

2.1.   Основними завданнями Управління в межах встановлених нормативно-правовими актами повноважень є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Ніжинської міської територіальної громади  у Ніжинському районі у Чернігівській області;

складання прогнозу бюджету Ніжинської міської територіальної громади (далі - бюджету);

складання проекту бюджету;

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету;

координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, у т. ч. за витрачанням коштів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

застосування заходів впливу за встановлені порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу.

 

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) забезпечує інтереси держави і громади у процесі управління коштами бюджету;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень;

3) бере участь у розробленні Програми економічного і соціального розвитку Ніжинської  територіальної громади;

4) складає розрахунки до прогнозу бюджету з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до організаційно-методологічних засад та особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України;

5) прогнозує обсяги доходів бюджету, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;

6) розробляє, затверджує та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період;

7) отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів пропозиції до прогнозу бюджету та здійснює їх аналіз на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведеної інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету;

8) складає прогноз бюджету та подає для розгляду та схвалення виконавчому комітету та за його дорученням міській раді, після попереднього розгляду постійною профільною комісією міської ради з питань фінансів та  бюджету;

9) визначає порядок і терміни подання управліннями, відділами, іншими виконавчими органами міської ради, установами, матеріалів для підготовки  проекту бюджету, порядок і терміни подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

10) розробляє, затверджує та у визначені ним терміни доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів;

11) отримує подані головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетні запити та здійснює на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету їх аналіз щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, відповідності вимогам доведеної інструкції з підготовки бюджетних запитів;

12) приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозицій  по формуванню проекту бюджету;

13) складає проект бюджету, подає його та матеріали, що до нього додаються з урахуванням положень бюджетного законодавства, для розгляду та прийняття відповідного рішення виконавчого комітету   та за його дорученням міській раді, після попереднього розгляду постійною профільною комісією міської ради з питань фінансів та  бюджету;

14) надсилає після підписання міським головою рішення про бюджет або зміни до нього Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент фінансів ОДА) та управлінню Державної казначейської служби України (далі – Казначейство);

15) погоджує мережу розпорядників коштів бюджету та зміни до неї та здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог при її складанні;

16) доводить до головних розпорядників бюджетних коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування;

17) складає, затверджує та доводить до Казначейства розпис (тимчасовий розпис) бюджету, вносить в установленому порядку зміни до такого розпису бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням та збалансованість за відповідними періодами року;

18) доводить до головних розпорядників бюджетних коштів витяги із розпису (тимчасового розпису) бюджету;

19) складає план по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з бюджету;

20) отримує та перевіряє правильність складання, затвердження і внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та складання зведення показників спеціального фонду кошторису;

21) отримує, перевіряє та затверджує проекти паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;

22) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів проекти бюджетних програм місцевого/регіонального значення, проводить експертизу щодо правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності завдань, включених до проектів програм, здійснює контроль за внесенням змін до програм,  витрачанням коштів головними розпорядниками на їх виконання;

23) приймає рішення щодо розподілу коштів загального (спеціального) фонду бюджету;

24) проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом та іншими місцевими бюджетами;

25) подає до Казначейства інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, між головними розпорядниками бюджетних коштів;

26) за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету за доходами опрацьовує, узагальнює та аналізує отриману від цих органів інформацію та звітність в розрізі джерел доходів до місцевого бюджету і платників податків та зборів з метою використання даних для прогнозування, планування доходів бюджету та моніторингу їх виконання, підготовки пропозицій та вжиття спільних заходів щодо виявлення і мобілізації резервів наповнення дохідної частини бюджету;

27) здійснює аналіз стану виконання видатків по капітальних вкладеннях та джерел їх наповнення (надходження коштів від відчуження майна та продажу земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності);

28) готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення,  якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів;

29) готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

30) здійснює у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;

31) здійснює моніторинг змін, що вносяться до бюджету;

32) складає проекти рішень про встановлення місцевих податків і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів у встановлені терміни  для їх прийняття міською радою;

33) надсилає у встановлений термін контролюючому органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків і зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків і зборів та про внесення змін до таких рішень;

34) складає проекти рішень міської ради про внесення змін до бюджету в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України;

35) зводить показники  бюджету та подає їх у встановлені терміни Департаменту фінансів ОДА;

36) приймає рішення у межах установлених повноважень про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу шляхом надання їм попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або складання протоколу про порушення бюджетного законодавства;

37) опрацьовує бюджетну та фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів, отриману від Казначейства та головних розпорядників бюджетних коштів, в разі потреби надає їм свої зауваження, готує пояснювальну записку, складає звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету і разом із звітністю, отриманою від Казначейства, подає їх до Департаменту фінансів ОДА;

38) готує та подає до Казначейства інформацію про:

використання коштів резервного фонду;

стан гарантованих територіальною громадою боргів;

надані місцеві гарантії;

залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору;

стан місцевих боргів;

39) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів звіти про виконання паспортів бюджетних програм та узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм; враховує їх при формуванні проекту та прогнозу бюджету, а також при підготовці звіту про виконання бюджету;

40) готує та подає на розгляд виконкому та за його дорученням міській раді квартальні та річний звіти про хід і результати виконання бюджету;

41) забезпечує публічне представлення інформації про бюджет шляхом оприлюднення нормативно-правових актів та інформації щодо прогнозування, планування, виконання бюджету та звітності на офіційному сайті міської ради, сайті «Відкритий бюджет», у друкованих засобах масової інформації, визначених міською радою;

42) звітує на засіданні виконавчого комітету та перед мешканцями територіальної громади про результати діяльності Управління, приймає участь у підготовці та проведенні звітування міського голови та виконавчого комітету в межах компетенції Управління;

43) розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського  голови з питань, що відносяться до компетенції Управління;

44) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників органів місцевого самоврядування, фонду оплати їх праці, витрат на утримання;

45) аналізує застосування головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів гендерного підходу в процесі розробки бюджетних документів;

46) перевіряє та погоджує заявки головних розпорядників бюджетних коштів на виділення коштів із загального та спеціального фондів бюджету за окремими бюджетними програмами; готує проект розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету; 

47) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

48) розглядає звернення (підприємств, установ, організацій) щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує на розгляд комісії пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

49) здійснює повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення в межах повноважень, визначених діючим законодавством для органів місцевого самоврядування;

50) забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності фінуправління, складання та подання фінансової, бюджетної та податкової звітності у порядку, встановленому законодавством;

51) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності розпорядників бюджетних коштів, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами;

52) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

53) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій, що відносяться до компетенції Управління;

54) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

55) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

56) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

57) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

58) забезпечує захист персональних даних при їх обробці;

59) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

60) забезпечує реалізацію повноважень головного розпорядника бюджетних коштів – фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області і несе відповідну відповідальність згідно з положеннями бюджетного законодавства;

 61) здійснює виконання інших повноважень, покладених на Управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету,  міського голови, наказів директора Департаменту фінансів ОДА.

 

IІІ. Основні права Управління

 

Управління згідно з покладеними на нього завданнями та повноваженнями має право:

1) залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради та виконкому, Казначейства, органу державної  податкової  служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

2) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції Управління;

3) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, державних установ, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) отримувати від контролюючих органів за запитами звітність у розрізі джерел доходів до місцевого бюджету та платників податків;

5) здійснювати відповідно до закону контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

6) приймати участь у заходах контролю, що здійснюються посадовими особами Управління Держпраці в Чернігівській області, з питань додержання законодавства про працю в обсязі, що не суперечить діючому законодавству;

7) при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки, які не належать до заходів державного нагляду (контролю), на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності  громади;

8) виступати з ініціативою щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників з метою підвищення рівня легальної праці на території громади та залучення додаткових резервів  надходжень до місцевого бюджету шляхом подання відповідного звернення до Управління Держпраці в Чернігівській області;

9) використовувати кваліфікований електронний підпис та кваліфіковану електронну печатку, засвідчувати електронні копії документів, зокрема на вимогу органів судової влади та правоохоронних органів;

10) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління, приймати відповідні управлінські рішення;

11) за рішенням міської ради:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

здійснювати правочини з місцевим боргом, включаючи кредити, обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади, за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

залучати суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління місцевим боргом, за рахунок коштів бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування місцевого боргу;

укладати договори із суб'єктами господарювання про погашення їх заборгованості перед територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань;

12) здійснювати інші заходи контролю, моніторингу, інформування та  взаємодію із внутрішніми та зовнішніми суб’єктами внутрішнього контролю.

 

ІV. Взаємодія Управління

 

Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень:

1) взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

2) отримує в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

3) надає необхідну інформацію:

- центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників;

- Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків;

4) забезпечує інформаційну взаємодію:

- між учасниками бюджетного процесу у процесі прогнозування, планування та виконання бюджету, а також у частині розкриття показників місцевих бюджетів, що містяться у відповідних бюджетних документах та формах звітності;

- між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, відповідно до порядку обміну інформацією, встановленого законодавством;

5) здійснює:

- аналіз наповнення баз даних з питань бюджетного процесу на предмет відповідності бюджетних показників вимогам нормативно-правових актів та розпорядчих документів, даним звітності, нормативам тощо;

- моніторинг дотримання технічних регламентів по наповненню інформацією бази даних учасниками бюджетного процесу;

6) за запитами  до контролюючих органів отримує звітність у розрізі джерел доходів до місцевого бюджету та платників податків, у терміни і в порядку,  встановленими законодавством;           

7) погоджує повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, відповідно до подань (висновків, повідомлень) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

8) відкриває (закриває) доходні та видаткові рахунки у національній валюті в Казначействі по загальному та спеціальному фондах відповідно до чинного законодавства;

9) отримує від Казначейства інформацію про відкриті рахунки за надходженнями до бюджету (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ);

          10) отримує від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію про відкриті в Казначействі особові (реєстраційні) рахунки.         

 


V. Організація роботи Управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.2. Начальник Управління  має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника Управління. На період відсутності начальника Управління (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки тимчасово виконує заступник начальника управління – начальник бюджетного відділу.

5.3. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, визначає ступінь відповідальності та розподіляє обов’язки між заступником, керівниками структурних підрозділів та координує їх роботу;

2) здійснює добір кадрів, організовує проведення  конкурсів на заміщення вакантних посад в Управлінні, оцінку виконання працівниками Управління  посадових обов’язків, застосовує заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління; вирішує питання заохочення працівників, надання відпусток та інші питання службової діяльності;

3) подає на затвердження міською радою положення про Управління та відповідає за його актуалізацію;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників, у тому числі з дотриманням основних принципів внутрішнього контролю;

5) планує роботу Управління, затверджує плани робіт структурних підрозділів  Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету та міської ради;

6) забезпечує виконання поставлених перед Управлінням завдань та функцій, визначених у положенні про Управління;

7) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням;

9) здійснює моніторинг виконання заходів контролю, інформування,  забезпечує взаємодію працівників Управління у частині реалізації ними встановлених регламентів, інших управлінських документів;

10)  подає на затвердження міському голові  кошторис та штатний розпис Управління в межах чисельності та фонду оплати праці,  затверджених міською радою;

11) розпоряджається бюджетними коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Управління та в частині міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам відповідно до укладених договорів;

12) звітує перед виконкомом про результати діяльності Управління та затверджених планів роботи;

13) керує розробкою прогнозу, проекту бюджету  та здійсненням відповідних заходів контролю і моніторингу в Управлінні, приймає участь у розробці програми економічного та соціального розвитку Ніжинської територіальної громади;

14) приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету;

15) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету перед його поданням на розгляд виконавчому комітету міської

ради;

16) подає на розгляд виконавчому комітету міської ради та за його дорученням міській раді прогноз та проект бюджету;

17) звітує перед виконавчим комітетом міської ради про хід виконання бюджету і подає йому квартальні та річний звіти про його виконання, з подальшим затвердженням на сесії міської ради;

18) сприяє впровадженню гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес;

19) погоджує мережу, зміни до мережі, паспорти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів;

20) затверджує розпис (тимчасовий розпис) доходів, видатків, фінансування, кредитування бюджету на відповідний період та зміни до них, забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;

21) організовує і забезпечує здійснення в Управлінні внутрішнього контролю, вживає заходів щодо його актуалізації та удосконалення;

22) приймає рішення щодо застосовування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу;

23) за рішенням міської ради організовує роботу з питань:

розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи кредити, обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань  територіальної громади;

залучення суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління місцевим боргом, за рахунок коштів бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування  місцевого боргу;

отримання позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

отримання позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

укладання договорів із суб'єктами господарювання про погашення їх заборгованості перед територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань;

24) безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів та регуляторних актів місцевого значення, проводить експертизу та погоджує проекти нормативно-правових актів, розроблених іншими органами місцевого самоврядування, приймає участь в розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи міської ради;

25) приймає участь у засіданнях міської ради та виконавчого комітету, комісій, робочих груп та інших дорадчих органів місцевого самоврядування;

26) взаємодіє з засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів публічності та прозорості бюджетного процесу в громаді;

27) розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій у межах своєї компетенції;

28) представляє інтереси Управління у відносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради;

29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

30) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Управління;

31) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

32) організовує роботу з ведення діловодства в Управлінні;

33) забезпечує проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування Управління покладених на них обов’язків та завдань,  атестації посадових осіб місцевого самоврядування Управління;

34) здійснює у порядку, передбаченому законодавством, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління;

35) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

36) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

37) забезпечує дотримання вимог трудового законодавства, оплати праці та прав працівників Управління у сфері охорони праці;

38) укладає колективний договір та забезпечує виконання його положень;

39) здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням та діючим законодавством;

40) несе відповідальність у межах, визначених законодавством України, за:

- порушення Конституції або законів України;

- несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), передбачених цим Положенням, невжиття заходів щодо запобігання встановленим недолікам, порушенням та ризикам у діяльності Управління;

- недотримання законодавства, у тому числі в частині бюджетної дисципліни, внутрішніх порядків і процедур;

- за вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушення;

- порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування;

- недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки.

                          

VІ. Відповідальність

 

6.1. Працівники Управління несуть відповідальність у порядку і в межах, встановлених законами за:

- порушення Конституції або законів України;

- несвоєчасне та/або неякісне виконання повноважень (прав і обов’язків), у тому числі основних засад з внутрішнього контролю, передбачених цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи Управління, посадовими інструкціями та іншими управлінськими документами;

- вчинення корупційних дій або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування;

- недотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

- недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, правил з охорони праці, гігієни праці та техніки безпеки.

 

VII. Фінансово-господарська діяльність Управління

 

1.Управління є юридичною особою публічного права, головним розпорядником бюджетних коштів, має самостійний баланс, майно в оперативному управлінні,  рахунки в управлінні Державної казначейської служби України та в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

2. Управління є неприбутковою організацією, утримується за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської  територіальної громади, які використовуються виключно на утримання Управління, реалізацію мети (цілей, завдань, функцій) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

3. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється Ніжинській міській раді Чернігівської області або зараховується до доходів бюджету.

4. Повна назва Управління  –  фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області; скорочена назва – ФУ Ніжинської МР;

5. Місцезнаходження Управління: площа імені Івана Франка, будинок 1, місто Ніжин, Ніжинський район, Чернігівська область, 16600.

6. Ідентифікаційний код: 02318427.

7. Організаційно-правова форма Управління – орган місцевого самоврядування; вид діяльності за КВЕД – 84.11 Державне управління загального характеру; інституційний сектор економіки за КІСЕ – S. 1312 Регіональні та місцеві органи державного управління. 

8. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління

визначаються в межах відповідних бюджетних асигнувань у встановленому законодавством порядку та затверджуються міською радою.

9. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує міський голова.

 

VIII. Прикінцеві   положення

            

1.  Ліквідація або реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради, у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.  Зміни  і  доповнення  до цього  Положення  вносяться  відповідно  до  процедури  розгляду  питань  у міській  раді,  передбаченої     Регламентом  Ніжинської  міської  ради  та  Регламентом  виконавчого  комітету  Ніжинської  міської  ради.

 

 Міський голова                                                                                                                                                                 Олександр КОДОЛА