Оголошення відділу містобудування та архітектури

   «Виконавчий комітет Ніжинської міської ради інформує:

     Згідно Договору на надання послуг №249 від 17.09.2021 ТОВ «Інститут просторового розвитку» виконує роботи підготовчі роботи «Пропозиції щодо розроблення містобудівної документації на території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області.» відповідно рішення Ніжинської міської ради від 16.09.2021р. №29-13/2021

     Вказані роботи включають проект Технічного завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області з врахуванням результатів громадського обговорення у відповідності Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України №926 від 01вересня 2021року.

    В зв’язку з вище викладеним, згідно вимог вказаної постанови, відбудеться стратегічна сесія  для обговорення наданих пропозицій стосовно проекту Технічного завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області. Запрошуємо для участі представників органів самоврядуваня громади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, органів самоврядування сусідніх громад.

        Місце та час проведення стратегічної сесії  : м.Ніжин, пл.Івана Франка,1 велика зала виконкому Ніжинської міської ради, 24.11.2021 рік,                 10-00 .»

 

 

З повагою,    

 Начальник відділу містобудування

та архітектури  - головний архітектор                                   В.Б.Мироненко

___________________________________

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ С. ПЕРЕЯСЛІВКА НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Замовник.

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради (адреса: 16600, Чернігівська область,

Ніжинський район, м.Ніжин, площа імені Івана Франка,1).

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Документ державного планування (далі ДДП), Генеральний план с. Переяслівка Ніжинського району Чернігівської області (далі Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Основні цілі розробки генерального плану с. Переяслівка зосереджені на покращенні санітарно-гігієнічних умов проживання населення, з урахуванням  забудови та вуличної мережі, що склалась.  Перспективний розвиток передбачає, перш за все, упорядкування сельбищних територій: розміщення нової житлової забудови, забезпечення зручних умов для одержання населенням послуг необхідного виду, рівня та якості, враховуючи вже існуючі, винесення виробничих об'єктів у сформовані виробничі групи або створення нових виробничих груп.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

У складі генерального плану с. Переяслівка проводиться вивчення  природних умов  та інженерно-будівельна оцінка території населеного пункту, аналіз існуючого стану населеного пункту та встановлення існуючих планувальних обмежень.  Значним етапом у розробці даної містобудівної документації є  архітектурно-планувальна організація території з визначенням проектних планувальних обмежень. На основі вищезазначеного  розробляються схеми вулично-дорожньої мережі та схеми інженерного обладнання території. На основі генерального плану населеного пункту розробляється схема зонування території.

В процесі проєктування були враховані матеріали Схеми планування території Чернігівської області, розробленої державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя.

Генеральний план с. Переяслівка розроблено на виконання рішення Ніжинської міської ради Чернігівської області 9-ї сесії VIII скликання № 21-9/2021 від 22.04.2021.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення генерального плану с. Переяслівка передбачає формування проєктних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або, провадження яких заплановане в перспективі на території села. Даний Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, вразі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються втому числі завданням на розроблення Генерального плану, державними інтересами відповідних служб. Одночасно Генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Таким чином Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфер і забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

На графічних матеріалах Генерального плану міститься інформація, щодо місцезнаходження та розміру природних, історико-культурних, виробничих, сільськогосподарських, комунальних, громадських, транспортних, інженерних територій чи об’єктів; нанесено межі планувальних обмежень, що діють та передбачаються на території населеного пункту. В пояснювальній записці до Генерального плану наявна інформація про потужності, розмір даних об’єктів і територій; перераховані планувальні обмеження, які діють та передбачаються на перспективу, наведено обґрунтування щодо їх встановлення та умови використання території в їх межах.

Об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля визначаються згідно статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Слід зазначити, що на території с. Переяслівка наявні об’єкти, щодо яких може бути передбачена процедура оцінка  впливу на довкілля, а саме:

 • існуючі сільськогосподарські підприємства та об’єкти:
 • зберігання сільськогосподарської техніки;
 • млин.
 • існуючі комунальні об’єкти:
 • кладовище   (існ.);
 • територія для розміщення проектних виробничих підприємств до ІV категорії шкідливості або сільськогосподарських підприємств з санітарно-захисною зоною до 100м.

 

 1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;
 • акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;
 • створення нових робочих місць (оскільки передбачені нові території для розміщення підприємств різних галузей), сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району;

б) для територій з природоохоронним статусом:

На захід від села, близько 500м від межі, розміщується ботанічний заказник місцевого значення «Луки». Генеральним планом не передбачується діяльність, яка б мала вплив на зазначений об'єкт.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Існуюча та планова діяльність на території населеного пункту не має негативного транскордонного впливу на довкілля.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті Стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) проекту Генерального плану з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків для охорони й оздоровлення навколишнього середовища передбачається розглянути наступні сценарії, а саме:

 • «Нульовий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;
 • «Максимально сприятливий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням інноваційних та інших  технологій, направлених на покращення навколишнього середовища.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом дослідження СЕО є проектні рішення Генерального плану, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні СЕО такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження на довкілля.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон всієї території селища;

впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери;

зобов’язання керівників (власників) виробничих об'єктів відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про охорону  атмосферного повітря" та п. 6.1.1 ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць" у забезпеченні  проведення контролю за станом забруднення атмосферного повітря сельбищної території в зоні впливу викидів об'єктів.

 

Водні ресурси

Відсутність очисних споруд дощових стоків.

Відсутність встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів та не дотримання режиму використання території в їх межах

розвиток системи дощової каналізації, з будівництвом очисних споруд в місцях випусків;

визначення  прибережних  захисних  смуг  та  дотримання  режиму  господарської діяльності в них;

організація  прибережних  захисних  смуг в межах  водоохоронних зон вздовж струмків, ставків та їх озеленення;

 благоустрій існуючих водойм, організація зон відпочинку;

 благоустрій існуючих водойм, організація зон відпочинку.

Лісові ресурси

 

поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах селища (сквери, вздовж вулиць і доріг тощо);

формування санітарно-захисних зон(озеленення, благоустрій) комунальних та промислових об’єктів на території села.

Поводження з відходам

 

організація послуг з вивезення побутових відходів згідно з графіком та роздільним збиранням сміття;

створення потужностей з обробки та переробки відходів

 

 

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими ДДП;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Переяслівка Ніжинського району Чернігівської області та подаються до:

Ніжинської міської ради (Відділ містобудування та архітектури.  Відповідальна особа: начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Ніжинської міської ради - Мироненко Вікторія Борисівна (контактні дані: вул. 16600 м. Ніжин, пл. І. Франка, 1, каб. 9-а), e-mail: [email protected], сайт: nizhinrada.gov.ua.).

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО становить 15 днів з  дня її оприлюднення.

 

__________________________________________________________

 ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ С. ПАЛИВОДА НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Замовник.

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради (адреса: 16600, Чернігівська область,

Ніжинський район, м.Ніжин, площа імені Івана Франка,1).

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Документ державного планування (далі ДДП), Генеральний план с. Паливода Ніжинського району Чернігівської області (далі Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Основні цілі розробки генерального плану с. Паливода зосереджені на покращенні санітарно-гігієнічних умов проживання населення, з урахуванням  забудови та вуличної мережі, що склалась.  Перспективний розвиток передбачає, перш за все, упорядкування сельбищних територій: розміщення нової житлової забудови, забезпечення зручних умов для одержання населенням послуг необхідного виду, рівня та якості, враховуючи вже існуючі, винесення виробничих об'єктів у сформовані виробничі групи або створення нових виробничих груп.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

У складі генерального плану с. Паливода проводиться вивчення  природних умов  та інженерно-будівельна оцінка території населеного пункту, аналіз існуючого стану населеного пункту та встановлення існуючих планувальних обмежень.  Значним етапом у розробці даної містобудівної документації є  архітектурно-планувальна організація території з визначенням проектних планувальних обмежень. На основі вищезазначеного  розробляються схеми вулично-дорожньої мережі та схеми інженерного обладнання території. На основі генерального плану населеного пункту розробляється схема зонування території.

В процесі проєктування були враховані матеріали Схеми планування території Чернігівської області, розробленої державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя.

Генеральний план с. Паливода розроблено на виконання рішення Ніжинської міської ради Чернігівської області 9-ї сесії VIII-го скликання № 23-9/2021 від 22.04.2021.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення генерального плану с. Паливода передбачає формування проєктних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або, провадження яких заплановане в перспективі на території села. Даний Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, вразі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються втому числі завданням на розроблення Генерального плану, державними інтересами відповідних служб. Одночасно Генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Таким чином Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфер і забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

На графічних матеріалах Генерального плану міститься інформація, щодо місцезнаходження та розміру природних, історико-культурних, виробничих, сільськогосподарських, комунальних, громадських, транспортних, інженерних територій чи об’єктів; нанесено межі планувальних обмежень, що діють та передбачаються на території населеного пункту. В пояснювальній записці до Генерального плану наявна інформація про потужності, розмір даних об’єктів і територій; перераховані планувальні обмеження, які діють та передбачаються на перспективу, наведено обґрунтування щодо їх встановлення та умови використання території в їх межах.

Об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля визначаються згідно статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Слід зазначити, що на території с. Паливода відсутні об’єкти, щодо яких може бути передбачена процедура оцінка  впливу на довкілля, а за межами населеного пункту наявна територія колишнього господарського двору.

 

 1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;
 • акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;
 • створення нових робочих місць (оскільки передбачені нові території для розміщення підприємств різних галузей), сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Відповідно до листа Департаменту екології та природніх ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації території та об'єкти природньо-заповідного фонду, щодо яких встановлено особливий режим охорони, відтворення та використання, в межах населеного та поряд з ним відсутні, а отже, вплив на зазначені об'єкти не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Існуюча та планова діяльність на території населеного пункту не має негативного транскордонного впливу на довкілля.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті Стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) проекту Генерального плану з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків для охорони й оздоровлення навколишнього середовища передбачається розглянути наступні сценарії, а саме:

 • «Нульовий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;
 • «Максимально сприятливий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням інноваційних та інших  технологій, направлених на покращення навколишнього середовища.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом дослідження СЕО є проектні рішення Генерального плану, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні СЕО такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження на довкілля.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон всієї території селища;

впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери;

зобов’язання керівників (власників) виробничих об'єктів відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про охорону  атмосферного повітря" та п. 6.1.1 ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць" у забезпеченні  проведення контролю за станом забруднення атмосферного повітря сельбищної території в зоні впливу викидів об'єктів.

 

Водні ресурси

Відсутність очисних споруд дощових стоків.

Відсутність встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів та не дотримання режиму використання території в їх межах

розвиток системи дощової каналізації, з будівництвом очисних споруд в місцях випусків;

визначення  прибережних  захисних  смуг  та  дотримання  режиму  господарської діяльності в них;

організація  прибережних  захисних  смуг в межах  водоохоронних зон вздовж струмків, ставків та їх озеленення;

 благоустрій існуючих водойм, організація зон відпочинку;

 благоустрій існуючих водойм, організація зон відпочинку.

Лісові ресурси

 

поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах селища (сквери, вздовж вулиць і доріг тощо);

формування санітарно-захисних зон(озеленення, благоустрій) комунальних та промислових об’єктів на території села.

Поводження з відходам

 

організація послуг з вивезення побутових відходів згідно з графіком та роздільним збиранням сміття;

створення потужностей з обробки та переробки відходів

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими ДДП;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

 

 

 

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Паливода Ніжинського району Чернігівської області та подаються до: Ніжинської міської ради (Відділ містобудування та архітектури.  Відповідальна особа: начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Ніжинської міської ради - Мироненко Вікторія Борисівна (контактні дані: вул. 16600 м. Ніжин, пл. І. Франка, 1, каб. 9-а), e-mail: [email protected], сайт: nizhinrada.gov.ua.).

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО становить 15 днів з  дня її оприлюднення .

______________________________________________

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ С. НАУМІВСЬКЕ НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.            Замовник.

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради (адреса: 16600, Чернігівська область,

Ніжинський район, м.Ніжин, площа імені Івана Франка,1).

 

2.            Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Документ державного планування (далі ДДП), Генеральний план с. Наумівське Ніжинського району Чернігівської області (далі Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Основні цілі розробки генерального плану с. Наумівське зосереджені на покращенні санітарно-гігієнічних умов проживання населення, з урахуванням  забудови та вуличної мережі, що склалась.  Перспективний розвиток передбачає, перш за все, упорядкування сельбищних територій: розміщення нової житлової забудови, забезпечення зручних умов для одержання населенням послуг необхідного виду, рівня та якості, враховуючи вже існуючі, винесення виробничих об'єктів у сформовані виробничі групи або створення нових виробничих груп.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

У складі генерального плану с. Наумівське проводиться вивчення  природних умов  та інженерно-будівельна оцінка території населеного пункту, аналіз існуючого стану населеного пункту та встановлення існуючих планувальних обмежень.  Значним етапом у розробці даної містобудівної документації є  архітектурно-планувальна організація території з визначенням проектних планувальних обмежень. На основі вищезазначеного  розробляються схеми вулично-дорожньої мережі та схеми інженерного обладнання території. На основі генерального плану населеного пункту розробляється схема зонування території.

В процесі проєктування були враховані матеріали Схеми планування території Чернігівської області, розробленої державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя.

Генеральний план с. Наумівське розроблено на виконання рішення Ніжинської міської ради Чернігівської області 9-ї сесії VIII скликання № 22-9/2021 від 22.04.2021.

 

3.            Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення генерального плану с. Наумівське передбачає формування проєктних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або, провадження яких заплановане в перспективі на території села. Даний Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, вразі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються втому числі завданням на розроблення Генерального плану, державними інтересами відповідних служб. Одночасно Генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Таким чином Генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфер і забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

На графічних матеріалах Генерального плану міститься інформація, щодо місцезнаходження та розміру природних, історико-культурних, виробничих, сільськогосподарських, комунальних, громадських, транспортних, інженерних територій чи об’єктів; нанесено межі планувальних обмежень, що діють та передбачаються на території населеного пункту. В пояснювальній записці до Генерального плану наявна інформація про потужності, розмір даних об’єктів і територій; перераховані планувальні обмеження, які діють та передбачаються на перспективу, наведено обґрунтування щодо їх встановлення та умови використання території в їх межах.

Об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля визначаються згідно статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Слід зазначити, що на території с. Наумівське наявні об’єкти, щодо яких може бути передбачена процедура оцінка  впливу на довкілля, а саме:  кладовище   (існ.);

 

4.            Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

-              викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

-              акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

-              створення нових робочих місць (оскільки передбачені нові території для розміщення підприємств різних галузей), сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Відповідно до листа Департаменту екології та природніх ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації території та об'єкти природньо-заповідного фонду, щодо яких встановлено особливий режим охорони, відтворення та використання, в межах населеного та поряд з ним відсутні, а отже, вплив на зазначені об'єкти не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Існуюча та планова діяльність на території населеного пункту не має негативного транскордонного впливу на довкілля.

 

5.            Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті Стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) проекту Генерального плану з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків для охорони й оздоровлення навколишнього середовища передбачається розглянути наступні сценарії, а саме:

-              «Нульовий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

-              «Максимально сприятливий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням інноваційних та інших  технологій, направлених на покращення навколишнього середовища.

 

6.            Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом дослідження СЕО є проектні рішення Генерального плану, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні СЕО такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження на довкілля.

 

7.            Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Сфери охорони довкілля           Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП          Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

1             2             3

Атмосферне повітря    Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря. •озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон всієї території селища;

•впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери;

•зобов’язання керівників (власників) виробничих об'єктів відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про охорону  атмосферного повітря" та п. 6.1.1 ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць" у забезпеченні  проведення контролю за станом забруднення атмосферного повітря сельбищної території в зоні впливу викидів об'єктів.

 

Водні ресурси Відсутність очисних споруд дощових стоків.

Відсутність встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів та не дотримання режиму використання території в їх межах      •розвиток системи дощової каналізації, з будівництвом очисних споруд в місцях випусків;

•визначення  прибережних  захисних  смуг  та  дотримання  режиму  господарської діяльності в них;

•організація  прибережних  захисних  смуг в межах  водоохоронних зон вздовж струмків, ставків та їх озеленення;

• благоустрій існуючих водойм, організація зон відпочинку;

• благоустрій існуючих водойм, організація зон відпочинку.

Лісові ресурси                 •поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах селища (сквери, вздовж вулиць і доріг тощо);

•формування санітарно-захисних зон(озеленення, благоустрій) комунальних та промислових об’єктів на території села.

Поводження з відходам                            •організація послуг з вивезення побутових відходів згідно з графіком та роздільним збиранням сміття;

•створення потужностей з обробки та переробки відходів

 

8.            Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими ДДП;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДДП;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

 

 

9.            Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Наумівське Ніжинського району Чернігівської області подаються до:

Ніжинської міської ради (Відділ містобудування та архітектури.  Відповідальна особа: начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Ніжинської міської ради - Мироненко Вікторія Борисівна (контактні дані: вул. 16600 м. Ніжин, пл. І. Франка, 1, каб. 9-а), e-mail: [email protected], сайт: nizhinrada.gov.ua.).

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО становить 15 днів з  дня її оприлюднення.

_________________________________________________

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради інформує:

     Згідно Договору на надання послуг №249 від 17.09.2021 ТОВ «Інститут просторового розвитку» виконує роботи підготовчі роботи «Пропозиції щодо розроблення містобудівної документації на території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області.» відповідно рішення Ніжинської міської ради від 16.09.2021р. №29-13/2021

     Вказані роботи включають проект Технічного завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області з врахуванням результатів громадського обговорення у відповідності Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України №926 від 01вересня 2021року.

    В зв’язку з вище викладеним, пропонуємо до  органу самоврядування (м.Ніжин, пл.Івана Франка,1,кім.10, кім.32), у відділ містобудування та архітектури Ніжинської міської ради(м.Ніжин, пл. Івана Франка,1, кім. 9А).

надавати пропозиції  стосовно проекту Технічного завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області.

Пропозиції мають право подавати:

   1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на
території
Ніжинської територіальної громади Чернігівської області;

     2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області.»;

     3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області ;

     4) представники органів самоорганізації населення, діяльність
яких поширюється на територію
Ніжинської територіальної громади Чернігівської області;

     5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих
рад.

     Пропозиції, подані особами, не визначеними вказаними вище пунктами або  подані  після   встановленого  строку, залишаються без розгляду.

Термін подачі - до 01.11.2021

__________________________________________________________________________

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради інформує:

    Згідно Договору на надання послуг №249 від 17.09.2021 ТОВ «Інститут просторового розвитку» виконує роботи підготовчі роботи «Пропозиції щодо розроблення містобудівної документації на території Ніжинської територіальної громади Чернігівської області.»

   Вказані роботи включають проект Технічного завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області з врахуванням результатів громадського обговорення у відповідності Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України №926 від 01вересня 2021року.

       На даний час формується робоча група -тимчасови    консультативно-дорадчий орган для підготовки розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської територіальної громади ( далі-Робоча група).

      Пропонуємо подати заяву (додається) на участь в Робочій групі представникам громади, громадських організацій підприємств, установ, організацій,   до  органу самоврядування (м.Ніжин, пл.Івана Франка,1,кім.10, кім.32), у відділ містобудування та архітектури Ніжинської міської ради(м.Ніжин, пл. Івана Франка,1, кім. 9А).

Термін подачі -до 15.10.2021р.

 

 


01.10.2021

ЗАЯВА про участь робочої групи - тимчасового консультативно-дорадчого органу для підготовки розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської територіальної громади

Завантажити

03.11.2021

Протокол роб групи

Завантажити